Představení:

Základní členící jednotkou pro záznam času v primaERP TIME TRACKING jsou projekty.

Lze je přiřadit jednotlivým klientům a rozčlenit je do úkolů.

Projekty mohou být:

 • Činnosti placené klienty.
 • Interní projekty.
 • Nepracovní činnosti (sport, cesta do práce apod.)

Budete moct vyhodnotit, kolik času věnujete svým projektům a naplánovat rozpočet. Jakmile začnete měřit svůj čas, budete mít možnost jednoduše porovnat svoje předpoklady se skutečností. Díky tomu zvýšíte svou efektivitu a zpřesníte kalkulace.

Obsah

 1. Tvorba nových projektů
 2. Popis okna vytváření projektů
 • Soukromé projekty
 • Fakturovatelnost
 • Přínosnost
 • Projektový plán
 • Projektový rozpočet

   3. Úprava projektu

   4. Rozdíl mezi smazat a deaktivovat

1. Tvorba nových projektů

Nové projekty vytvoříte následujícími způsoby:

Metоda 1:

 • Klikněte na "SPRAVOVAT" v horní nabídce a z rozbaleného menu zvolne "Projekty".
 • Zobrazí se seznam všech projektů.
 • Klikněte na tlačítko "+PROJEKT".
 • Zobrazí se okno Vytvořit projekt, kde vyplníte potřebná data.
 • Klikněte na "ULOŽIT".

Metoda 2:

Nové projekty můžete vytvořit i na nástěnce:

 • Vpravo u univerzálního tlačítka „ZADAT ČAS“ klikněte na rozbalovací šipku.
 • Vyberte „Vytvořit projekt“.
 • Zobrazí se okno Vytvořit projekt, kde vyplníte potřebná data.
 • Klikněte na „ULOŽIT“.

2. Popis okna vytváření projektů

Název*: Zvolte název projektu. 

Zákazník: Přiřadí projekt klientovi. Pokud se jedná o soukromý projekt, tento údaj není potřeba uvádět.

Člen: Umožňuje vám zvolit členy projektu.

Barva: Označte projekt barvou, se kterou se vám bude zobrazovat na nástěnce.

Soukromý: Projekt se stane přístupný jen majiteli projektu a nezobrazí se v seznamu týmových projektů ani v týmových reportech.

K čemu je soukromý projekt dobrý?

Přínosný: Umožňuje přiřadit k projektům atribut přínosnosti, což vám umožní znázornit poměr přínosného času věnovaného projektu za určitý časový úsek (den, týden, měsíc, rok nebo vlastní) v reportech.

K čemu je dobrý atribut přínosnosti?

Fakturovatelný: Umožní přiřadit časovým záznamům cenu a to buď manuálně, nebo prostřednictvím činností.

Standardně je zaškrtnuté.

K čemu je fakturovatelnost dobrá?

Plán: Umožňuje odhadnout dobu potřebnou na provedení projektu.

K čemu je dobrý projektový plán?

Rozpočet: Umožňuje odhadnout příjmy plynoucí z projektu.

K čemu je dobrý projektový rozpočet?

Poznámka: Stručné informace o projektu.

* Povinné pole.

A. Soukromé projekty

Soukromé projekty jsou přístupné pouze jejich majiteli a nefigurují ani v týmových reportech. Ideální pro sledování soukromých aktivit.

Chcete-li vytvořit soukromý projekt, jednoduše při tvorbě či úpravě projektu zatrhněte kolonku „SOUKROMÝ“.

B. Fakturovatelnost:

Zaškrtnutím projektu jako fakturovatelného, získáte možnost přiřadit mu cenu za čas. V případě, že pole nebude zaškrtnuté, záznamy času vytvořené pro určitý projekt budou považovány za nefakturovatelné.

C. Přínosnost:

Uvidíte procentuální podíl času stráveného na přínosných a nepřínosných projektech. Standardně je pole zaškrtnuté.

Pokud označíte projekt za přínosný, budete moct v rámci tohoto projektu vytvářet přínosné a nepřínosné úkoly. Pokud označíte projekt, úkol nebo činnost za přínosný, můžete potom podle časových záznamů hodnotit i počet přínosných hodin, které byly investovány do projektu. Pokud však něco z toho označíte za nepřínosné, celý záznam času bude považován za nepřínosný.

Naopak, pokud jste úkol označili za nepřínosný, automaticky budou za nepřínosné považovány i časové záznamy vztahující se k projektu.

D. Projektový plán:

Díky stanovení projektového plánu budete mít prostřednictvím srovnání odhadovaného času s časem reálným lepší přehled o projektu.

V seznamu projektu uvidíte naplánovaný čas na pravé straně a skutečný čas na straně levé. Podržením myši na plánovaném času se zobrazí poměr skutečného času ve srovnání s časem naplánovaným.

Pokud čas věnovaný projektu překročí odhadovaný čas, primaERP ho zvýrazní červenou barvou. Tímto způsobem můžete vyhodnocovat proces plánování svého času v zájmu jeho zlepšování.

E. Projektový rozpočet:

Odhad příjmů plynoucích z projektu v porovnání se skutečnými příjmy vám umožní odhalit, nakolik je projekt opravdu výdělečný.

V seznamu projektů uvidíte na pravé straně předpokládaný rozpočet a na straně levé skutečně vydělané peníze. Podržením myši nad předpokládaným rozpočtem se zobrazí poměr skutečných příjmů ve srovnání s odhadovanými příjmy.

Pokud reálné příjmy z projektu nedosáhnou odhadované částky, primaERP je zvýrazní červeně. Tímto způsobem můžete vyhodnocovat svoje projekty z hlediska příjmu a zlepšovat svůj odhad pro další projekty.

3. Úprava projektu

 • Klikněte na „SPRAVOVAT“ v horní nabídce a z rozbaleného menu zvolte „Projekty“.
 • Zobrazí se seznam všech projektů.
 • Vyberte požadovaný projekt.
 • Vstoupíte do sekce s podrobnostmi daného projektu.
 • Klikněte na tlačítko „UPRAVIT
 • Zadejte požadované změny a klikněte na „ULOŽIT“.

* Projekty lze upravovat i v rámci podnětů.

Volba aktivní

Sleduje, zda byl projekt dokončen či se na něm stále pracuje.

Pokud je zaškrtnutá, projekt se zobrazuje v seznamu na panelu podnětů, což vám umožní sledovat čas a vytvářet časové záznamy pro daný projekt.

Jakmile projekt dokončíte, doporučujeme volbu odznačit.

4. Rozdíl mezi smazat a deaktivovat

Smazat: Odstraní projekt se všemi jeho informacemi a záznamy.

Deaktivovat: Projekt se považuje za dokončený. Jednoduše tedy nebude viditelný v panelu podnětů, tudíž nelze pořizovat časový záznam daného projektu, ale nepřijdete o informace.

V případě, že chcete posoudit celý projekt, zobrazíte ho v seznamu neaktivních projektů.

Did this answer your question?